ИЗТЕГЛИ ВЕСТНИК Публикувай ОБЯВА

Общи условия


I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

1.1. - Посочените Общи условия уреждат отношенията между „ПОЗВЪНЕТЕ” ООД, ЕИК: 203434242, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 70,ет. 3, ап. 8,

И лицата, Потребители на интернет платформа www.pozvanete.bg, която като софтуер, дизайн и съдържание е обект на интелектуална собственост на дружеството.

1.2. - Тези Общи условия уреждат също и реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушения извършени с обяви и реклами и последиците при установяването на такива.

1.3. - Общите условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват обяви и реклами чрез използване на платформата и техните адресати, и в случаите когато договорите между тях са сключени посредством използването на платформата.

Чл. 2.

Всеки Потребител, който е заредил на браузъра си платформата www.pozvanete.bg, с попълването на форма за публикуването на обява се счита, че е сключил договор с „Позвънете“ ООД за публикуване, и е запознат с Общите условия и декларира, че ще ги спазва.

Чл. 3.

С приемането на тези Общи условия, Потребителят на платформата www.pozvanete.bg дава предварително съгласие да получава търговски съобщения от „Позвънете“ ООД относно услугите, предоставяни от www.pozvanete.bg.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 4.

4.1. - Потребителите, желаещи да сключат договор с „Позвънете“ ООД за публикуване на обяви (и/или реклами), създават собствен профил (акаунт) в интернет платформата www.pozvanete.bg като попълват вярно личните си данни.

4.2. - Личните данни на всеки потребител се съхраняват и обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „Политика за защита на личните данни“, която е публикувана на интернет страницата www.pozvanete.bg.

Чл. 5.

5.1. - След като създаде свой профил потребителят избира от менюто на страницата бутона „Публикувай обява“, след което въвежда заглавие и текст на обявата, а също така може да добави снимки, цена и телефон за връзка.

5.2. - Потребителят на платформата изявява окончателно желанието си за публикуване на обява като натисне бутон „Завърши поръчката“.

5.3. - След като потребителят се съгласи с Общите условия, при пускане на обява, се смята, че ги е приел. От този момент, договорът за публикуване на обяви се счита за сключен.

5.4. - Срокът на договора може да се счита: срока на публикуване на обявите, плюс 45 дена след изтичането на публикуването им, за което време те се държат архивирани. В случай, че съответният потребител не е публикувал или обновявал обяви в този срок, договорът не се подновява автоматично, а профилът му не се заличава от платформата.

Чл. 6.

6.1. - Потребителят по всяко време може да прекрати договора като изтрие профила или го деактивира.

6.2. - Когато профилът бъде деактивиран, цялата информация, съдържаща се в него се скрива от платформата, изтриват се и всички обяви – текущи и архивирани.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЯВИТЕ

Чл. 7.

Всички текстове - заглавията и описанията на обявите се изписват само на български език и на кирилица. Допуска се изписването на други езици, при условие, че е налично идентично описание на български език.

Чл. 8.

8.1. - Формат на обявата и атрибути:

 • Обявата да има заглавие, което точно и ясно описва предлаганата стока или услуга.
 • Обявата да носи ясно търговско послание посредством указването на пазарната цена на стока или очакваното възнаграждение за извършване на услуга.
 • Цената в обявата трябва да е в български лева с включени данъци, допълнителни разходи за транспорт, доставка и/или спедиторски услуги. В случай, че могат да възникнат обстоятелства за възникване на други разходи – то това да се посочва.
 • Цената в обявата може да е в € (евро) когато съответната пазарна ниша изисква това. Например: недвижими имоти, автотехника, някои съоръжения, материали и т.н., които по принцип са с цени в определена валута.
 • Обявата да посочва условията за плащане, доставка, изпълнение на услуга.
 • Обявата да позволява точна идентификация на лицето, което я публикува.
 • Обявата ясно и недвусмислено да указва промоционални предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако включва такива, както и условията им за ползване.
 • Обявата да посочва основните характеристики на стоката или услугата.
 • Обявата, когато е възможно, да посочва функционалността, включително мерките за защита на цифровото съдържание.
 • Обявата, когато е възможно, да посочва всяка съответна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може да се очаква, че са му известни.
 • Обявата да посочва наличност на стоката или възможност за извършването на услугата.
 • Обявата задължително сочи опасностите, свързани с употребата и поддръжката на стоките и услугите, в случай, че съществуват такива.
 • Обявата да сочи условията за правилната употреба на стоката и/или услугата, както и влиянието, което тя оказва върху други стоки и/или услуги при евентуална съвместна употреба.
 • Обявата да сочи срока на годност на стоката, когато е необходимо.

8.2. - Допустимо е в съдържанието на обявата да не е посочена цена, когато е указано тя да бъде предмет на преговори (когато вместо цена е натиснат бутона „По договаряне”).

Чл. 9.

9.1. - Етикетът на стоките задължително съдържа информация :1)- за производителя и вносителя (ако стоката е от внос), 2)- за вида на стоката, 3)- за нейните основни характеристики, 4)- за срока на годност, 5)- за условията на съхраняването ѝ, 6)- указания за употреба, ако е необходимо.

9.2. - Когато предмет на обявата са нови стоки (от магазин, търговец, склад), те следва да бъдат с етикети на български език, с изключение на случаите когато информацията по ал. 9.1. може да бъде предоставена чрез използването на щрих-кодове, пиктограми и други знаци, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.

9.3. - Информацията, която се съдържа в етикета трябва да бъде достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.

Чл.10.

10.1. - Когато предмет на обявата са стоки, пакетирани и опаковани предварително, тя трябва да съдържа информация за тяхното количество, което да бъде означено върху опаковката, а при липса на такава – върху самата стока.

10.2. - Когато количеството на стоката, пакетирана или опакована предварително, не е означено от производителя, вносителя или от лицето, пакетирало или опаковало стоката,

получателят на услугата е длъжен да означи количеството върху стоката или върху опаковката ѝ.

Чл.11.

Когато обявата се отнася за: 1)- Стоки, чиято употреба изисква определени технически познания, 2)- Стоки, съдържащи опасни вещества, 3)- Стоки, чиято употреба предполага наличието на специални изисквания за безопасност, то тогава Обявата следва да указва, че са придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.

Чл.12.

Не се допуска Обявата да действа или подпомага забранена от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) нелоялна търговска практика.

Чл.13.

13.1. - Обявата може да се отнася само за безопасни стоки и услуги – по смисъла на Закона за защита на потребителите.

13.2. - Обявата може да оповестява само продукти, които имат декларация за съответствие, маркировка, етикети – в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, актовете по прилагането му и Регламент (ЕО) №106/15.01.2008г.

Чл.14.

Забранено е да се публикуват Обяви за продажба на стоки и/или услуги, за които е установен от действащото законодателство лицензионен, разрешителен, регистрационен режим – без съответните лиценз, разрешение, регистрация.

Чл.15.

15.1. - Потребителите, публикуващи обяви за стоки и услуги, които са предмет на държавен надзор, лицензионен, разрешителен или регистрационен режими, са длъжни да прикрепят във формата за публикуване на Обява, копие на изискуемите по закон разрешение, декларация, удостоверение за правоспособност, удостоверение за регистрация, лиценз, етикет, маркировка.

15.2. - Обяви, които не отговарят на изискванията по ал.15.1.- няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от платформата на „Позвънете“ ООД административно или при получен сигнал за нарушение.

Чл.16.

Забранено е публикуването в портала www.pozvanete.bg на Обяви за стоки и/или услуги, включително, но не само:

16.1. - За преотдаване под наем на имоти, леки и тежкотоварни автомобили, инструменти, пособия и други – освен когато наемателят има изрично разрешение за преотдаване.

16.2. - Относно услуги, представляващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни.

16.3. - Които ощетяват правата на трети лица върху обекти на интелектуална и индустриална собственост.

16.4. - Касаещи разпространяване на отключен софтуер (Microsoft, Adobe и др.), активационни кодове, без оригиналния носител, към който се отнасят.

16.5. - За продажба и препродажба на телевизионни и интернет пакети, сключени с доставчик на услуги, акаунти в социалните мрежи, мобилни СИМ карти, видеоигри, платформи за споделяне и услуги (Facebook,Instagram,Amazon,Netflix,Ebay,HBOидр.)

16.6. - За предоставяне на правни, здравни документи, легализация на документи, финансови, погребални услуги и други – без необходимите лиценз, разрешителни или регистрация.

16.7. - Обявяващи предлагането на болнични листове, епикризи, бележки от личен лекар, рецепти за продажба на лекарства, решения на ТЕЛК, стикери за инвалиди и др.

16.8. - Относно телефони с добавена стойност – без това да е изрично уточнено в текста, заедно с тарифата им на таксуване.

16.9. - Касаещи изготвяне и предлагане на документи, подлежащи на нормативен контрол (лични карти, паспорти, актове за раждане/смърт, дипломи за образование, придобита квалификация, шофьорски книжки и др.)

16.10. - За предлагане на регистрационни номера на МПС и придружаващите ги документи без превозните средства, за които се отнасят.

16.11. - Отнасящи се до стоки и/или услуги със сексуален характер.

16.12. - За продажба на магистърски и бакалавърски теми, есета и други реферати и доклади от подобен вид, дипломни работи, както и услуги свързани с писането на такива работи, дипломи за завършено образование или курсове, копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права.

16.13. - За изготвяне и разпространение на забранени от закона вещества, пиротехника, химически разтвори, изработка и поддръжка на огнестрелни оръжия и муниции, психотропни, упойващи вещества и др.

16.14. - Относно предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по Закона за кредитните институции.

16.15. - За приготвяне, доставка и разпространение на хранителни стоки и готови храни без нужната регистрация и лиценз от Българска агенция по безопасност на храните.

16.16. - За продажба и разпространение на акцизни стоки, както и отпадъците от тютюн, по Закона за акцизите и данъчните складове.

16.17. - За продажба на дялове в дружества, акции, ценни книжка, приканване за участие в т.нар. „финансови пирамиди“ чрез набиране на средства, изкупуване на вземания, търгуване на фондова борса, посредничество, изготвяне на застраховки, букмейкърски залагания, представителство в търгове и др.

16.18. - За внос, продажба, отглеждане, пренасяне, внасяне и изнасяне зад граница и размяна на диви животни, защитени от Закона за биологичното разнообразие, включително и на мъртви екземпляри.

16.19. - За препариране, пренасяне и изнасяне зад граница, продажба и размяна на препарирани животински видове, защитени от българското законодателство.

16.20. - За продажба на застрашени, изчезващи, защитени видове животни от българското и чуждестранно законодателство.

16.21. - За продажба на домашни любимци на лица под 18-годишна възраст без изрично съгласие от родител или настойник.

16.22. - За продажба, обучение и подготовка на животни за участие в боеве.

16.23. - За събиране и продажба на яйца, задържане, както и убиване с каквито и да е средства и методи на птици, които са под закрилата на Закона за биологичното разнообразие.

16.24. - Относно продажба на домашни любимци във възраст, в която са още зависими за хранене и грижа от майките си.

16.25. - За продажба на пчелни продукти, пчелни майки и рояци без съответното разрешение или регистрация по Закона за пчеларството и актовете по прилагането му.

16.26. - За продажба на живи животни, които да послужат за храна на други животни и хора.

16.27. - За продажба или размяна на животни, при които предаването се осъществява посредством изпращане по куриер, с колет или по друг начин, който може да застраши здравето и живота на животното.

16.28. - За продажба на дрехи от кожа от защитени животински видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и на т. нар. Трофейни части от тялото, в това число рога, зъби, копита, кости и други.

16.29. - За продажба на животни със скопени крайници, уши, опашки и други части от тялото.

16.30. - За търговия с животински продукти (месо, млечни продукти, яйца) от нерегистрирани животновъди и обекти.

16.31. - За продажба на кожи от кучета и котки, или на защитени от закона животински видове.

16.32. - За продажба, бране, събиране, отрязване и изкореняване на защитени растителни и гъбни видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

16.33. - За продажба на оръжия или техни възли и части, както и боеприпаси без надлежно разрешение, включително, но не само: бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им, огнестрелни оръжия, автоматични и огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет, боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях, боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране, автоматични огнестрелни оръжия, които са преработени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване.

16.34. - За сделки с банкноти и монети с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обръщение – без да съдържат възможно повече информация: година на емисията, сериен номер, произход, оригинална снимка на продаваните монети и банкноти, състояние на монетата/банкнотата, отличителни белези (ако има такива).

16.35. - За продажба на неистински (фалшиви) банкноти и монети.

16.36. - За изготвяне и/или продажба на химически субстанции, които застрашават здравето на човека или околната среда.

16.37. - За продажба на лекарствени и хомеопатични продукти без надлежно разрешение, както и на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

16.38. - За изготвяне или продажба на упойващи средства и психотропни субстанции, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

16.39. - За продажба, монтаж, проверка, ремонт и поддръжка на тахографи, тахографски листове и карти от лица, които нямат съответната правоспособност и не са регистрирани по реда на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му.

16.40. - За сделки с моторни превозни средства, които не са надлежно регистрирани или са с прекратена регистрация по реда на Закона за движение по пътищата и актовете по прилагането му.

16.41. - За извършване на занаятчийски услуги по смисъла на Закона за занаятите, без лицето да е вписано в съответния регистър по реда на същия закон.

16.42. - За сделки и услуги със съоръжения с повишена опасност, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му, в това число, но не само: газови уредби, съоръжения и съдове под налягане, лични предпазни средства, строителни продукти и др.

16.43. - За обществени превози на пътници и товари, за таксиметрови превози, за превози на специфични товари, за превози на опасни товари, за международни превози, за други услуги по транспорт и пътници на товари без необходимата регистрация, разрешение и/или издаден лиценз по смисъла на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му.

16.44. - За услуги по предоставяне на „пътна помощ“ от лица без съответното удостоверение за регистрация, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

16.45. - За услуги по охрана без надлежна регистрация или разрешение по реда на Закона за частната охранителна дейност и актовете по прилагането му.

16.46. - За продажба или отдаване под наем на земеделска и горска техника, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за регистрацията и контрола на земеделска и горска техника и актовете по прилагането му.

16.47. - За сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му.

16.48. - За продажба на билети за каквито и да са събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата.

16.49. - За сделки с продукти, които не отговарят на изискванията за метрологичен контрол по Закона за измерванията и актовете по прилагането му.

16.50. - За разпространение на твърди горива от лица и в обекти, които не са вписани в регистъра, създаден и поддържан от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

16.51. - За посреднически услуги по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, без лицето, публикуващо Обявата, да е регистрирано в Агенцията по заетостта.

16.52. - За сделки и услуги с кораби и други плавателни средства, които не са регистрирани в регистровите книги на Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ по реда на Кодекса на търговското корабоплаване и актовете по прилагането му, когато такава регистрация се изисква.

16.53. - За сделки с неидентифицирани и нерегистрирани по реда на Закона за културното наследство и културни ценности, в това число и сделки с културни ценности, представляващи национално богатство.

16.54. - За всички други сделки с предмет стоки и/или услуги, за извършването на които съществува нормативна забрана или имат за предмет вещи, които за извън граждански обороти представляват публична държавна или общинска собственост или са обект или предмет на престъпление.

16.55. - За продажба или наем на съоръжения и технически устройства за улов на риба или рапани с електрически ток и лъчения, дънни тралиращи и драгиращи средства, харпуни, кърмаци и маломерни мрежести уреди тип "парашут" (срекме).

IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ И РЕКЛАМА

Чл.17.

17.1. - Всяка Обява или Реклама следва да бъде публикувана в категорията, съответно в под категорията на портала, за който се отнася.

17.2. - Заглавието и текста на Обявата трябва точно и ясно да описват предлаганата стока и/или услуга.

17.3. - При публикуване на Обява всеки потребител може да се самоопредели като частно лице. Не може да се самоопредели като частно лице във връзка с публикуването на обява за стока или услуга предлагана в качеството му на търговец.

Чл.18.

Относно публикуването на обяви в портала www.pozvanete.bg се забранява:

18.1. - Създаването на повече от един акаунт или използването на чужд акаунт, с цел неспазването на настоящите Общи условия.

18.2. - Публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки.

18.3. - Публикуването на една и съща или сходна обява повече от един път, в различни раздели или за различни населени места и локации.

18.4. - Публикуването на обяви, в които не са попълнени задължителните полета или са попълнени неправилно.

18.5. - Изписването на ключови думи или препратки към други уеб–страници или социални мрежи.

18.6. - Подтикването към регистрация в други интернет страници, сайтове, портали, уеб-платформи.

18.7. - Публикуването на лични данни, в това число – снимки на документи за самоличност, освен в предвидените от настоящите Общи условия случаи.

18.8. - Публикуването на текстове, в това число снимки, които не се отнасят за конкретната стока или услуга, предмет на обявата.

18.9. - Изтриването или архивирането на обяви и повторното им публикуване със същото или с променено съдържание и снимки, отнасящи се за стоки или услуги предмет на изтритите или архивирани обяви, с цел да се позиционират преди други обяви.

18.10. - Изброяването в заглавието или текста на обявата на допълнителни продукти или услуги.

18.11. - Публикуването на фотографии и изображения с порнографско съдържание или с еротичен характер.

18.12. - Копирането на снимки, заглавия или текстове от обяви на други потребители.

18.13. - Публикуването на телефони, линкове (уеб-адреси) в заглавията, в снимките и съдържанието на обявите с цел реклама.

18.14. - Публикуването на контактна информация в заглавията и описанието на обявите, в товачисло: уеб–адреси, връзки към такива, линкове, телефони, скайп или други средства за комуникация.

18.15. - Публикуването на обидни изрази, нецензурни думи, текстове и снимки, лични квалификации, които целят да увредят достойнството и честта на трети лица.

18.16. - Копирането на снимки и изображения с логото на други интернет страници.

8.17. - Публикуване на снимки свалени от Интернет – в случай, когато се публикуват обяви за употребявани стоки (втора ръка).

18.18. - Публикуването в обявата на повече от една предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.

18.19. - Неспазването на установените правила на портала и проява на нелоялна конкуренция с прямо другите потребители.

Чл.19.

Обяви, които са в противоречие с изискванията на чл.18.19. ще бъдат премахвани служебно от „Позвънете“ ООД или след получен сигнал.

V. ВИДОВЕ ОБЯВИ, ПАКЕТИ ЗА ПРОМОЦИЯ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.20.

20.1. - В интернет базирания портал www.pozvanete.bg потребителите могат да публикуват безплатни и платени Обяви и/или Реклами.

20.2. - Обяви и/или Реклама може да се публикуват в портала www.pozvanete.bg от всяка точка на България и Света, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

20.3. - Публикуваните Обяви за всеки потребител на платформата (на всеки акаунт) като бройка са без лимит, но не повече от 1000 обяви на акаунт. Независимо дали са безплатни или платени (промотирани).

Чл.21.

21.1. - Публикувана Безплатна Обява има следните характеристики:

 • видима е в портала 30 дни
 • публикува се под блокове с обяви Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – няма (0)
 • публикуване на начална страница на сайта – няма (0)

21.2. - Публикувана Обява от Пакет „Mini” има следните характеристики:

 • видима е в портала 10 дни
 • публикува се под блокове с обяви Maxi, Opti
 • автоматични обновявания в категорията си – 10 пъти
 • публикуване на начална страница на сайта – няма (0)

21.3. - Публикувана Обява от Пакет „Opti” има следните характеристики:

 • видима е в портала 15 дни
 • публикува се под блок с обяви Maxi
 • автоматични обновявания в категорията си – 15 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта, най-горния блок

21.4. - Публикувана Обява от Пакет „Maxi” има следните характеристики:

 • видима е в портала 30 дни
 • публикува се най-отгоре в категорията си
 • автоматични обновявания в категорията си – 30 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта, над всички пакети

21.5. - Публикувана Обява от Пакет „3-Мес” има следните характеристики:

 • видима е в портала 90 дни
 • публикува се след блокове Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – 45 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта

21.6. - Публикувана Обява от Пакет „6-Мес” има следните характеристики:

 • видима е в портала 180 дни
 • публикува се след блокове Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – 60 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта

21.7. - Публикувана Обява от Пакет „12-Мес” има следните характеристики:

 • видима е в портала 360 дни
 • публикува се след блокове Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – 90 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта

Чл.22.

22.1. - Цените на отделните Пакети платени обяви са указани в Тарифа, която е неразделна част от тези Общи условия и е публикувана на електронен адрес: www.pozvanete.bg/tarifa

22.2. - Обявите от платените Пакети се визуализират в списъка с обяви от съответната категория или под категория, подредени отгоре-надолу, според датата на публикуване.

Чл.23.

23.1. - Обявите, които са публикувани като Безплатни се визуализират на страница от съответната рубрика (категория) или под рубрика (под категория) на сайта за срок от 30 календарни дни. Периодът и на публикуване се променя единствено, когато бъде подновена, при редакция периодът на публикуване не се променя.

23.2. - В случай, че в 30-дневния срок по ал. 23.1. обявата не бъде обновена поне веднъж – тя ще се архивира автоматично в акаунта (профила) на потребителя. Потребителят може сам да архивира и трие свои обяви от профила си.

23.3. - Архивирани обяви могат да бъдат активирани отново от потребителя по всяко време в срок до 45 дни от архивирането им чрез натискане на бутон „Активиране“ или „Редакция“ на обявата. В случай, че не бъдат активирани през този период, обявите се изтриват автоматично.

Чл.24.

24.1. - Цените за платените обяви и реклами могат да бъдат заплащани в брой, чрез директен кредитен превод, банков превод, чрез банкови карти, посредством лицензирани от БНБ дружества за електронни пари като, но не само - EasyPay, ePay.bg.

24.2. - Цените по ал. 24.1. се заплащат авансово, преди публикуване на съответната обява или най–късно с нейното публикуване.

VI. НАРУШЕНИЯ НАПРАВЕНИ С ОБЯВИ И РЕКЛАМИ, СИГНАЛИ, РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.

Чл. 25.

Публикувани в портала www.pozvanete.bg обяви и реклами, нарушаващи нормативните забрани или клаузи от настоящите Общи условия, ще се считат за нарушения и ще се премахват от сайта, независимо от това дали са платени или безплатни - след получен сигнал или от администратор на „Позвънете“ ООД.

Чл. 26.

26.1. - Всяко частно лице или фирма има право да подаде сигнал в писмен вид до „Позвънете“ ООД в случай, че намира за нарушаване на негови законни права и интереси текста и посланията, публикувани в определена обява или реклама.

26.2. - Сигналът е нужно да съдържа:

1. Трите имена на лицето (фирма) на подателя, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон.
2. Конкретна обява или реклама, която се визира като нарушение.
3. Правната норма или клаузата от Общите условия, които се считат за нарушени.
4. Искания на подателя на сигнала.

26.3. - Нужно е да се приложат доказателства за притежаване на права от подателя на сигнала, когато се твърди, че такива са нарушени. Когато сигнала е подаден от пълномощник, следва да се приложи пълномощно.

26.4. - Сигнал, не отговарящ на изискванията на предходните алинеи, няма да бъде разглеждан.

Чл. 27.

27.1. - При получаване на сигнал по предходния член, „Позвънете “ ООД в срок от 5 работни дни извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, също и на приложените доказателства.

27.2. - В случай, че намери сигнала за основателен, „Позвънете “ ООД премахва съответната нарушаваща обява или реклама.

27.3. - В случай, че към сигнала не са представени доказателства, които са недостатъчни или има съмнение за тяхната достоверност „Позвънете“ ООД оставя сигнала без последствия.

Чл. 28.

28.1. - Всяко частно лице или фирма може да подаде сигнал за нарушаваща обява или реклама като използва електронната форма на портала - „Въпроси и предложения“ и формата за „Докладване на нередност“.

28.2. - След получаване на сигнал за нарушение „Позвънете“ ООД в срок от 5 работни дни прави проверка, и в случай, че се увери в неговата основателност, премахва съответната нарушаваща обява или реклама.

Чл. 29.

Премахната от портала „Позвънете“ ООД нарушаваща обява, се съхранява от него за срок от 30 дни, освен ако не е предвидено друго в действащото законодателство и ще бъде предоставяно на държавни органи (с техни правомощия) да търсят и получават данни от трети лица.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30.

„Позвънете“ ООД не носи отговорност за съдържанието, актуалността и верността на публикуваните обяви и реклами. Отговорността за това носят Потребителите - получатели на услугата „Публикуване на обяви и реклами”.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31.

Настоящите Общи условия са публикувани на адрес: www.pozvanete.bg и могат да бъдат едностранно изменяни от „Позвънете“ ООД. Всички внесени промени влизат в сила от датата на публикуването им на посочения адрес.

Чл. 32.

За всички неуредени случаи в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 33.

Всеки възникнал спор между Потребителите и "Позвънете" ООД се разрешават посредством преговори, а при не постигане на съгласие – от компетентния съд в гр. Варна.

Чл. 34.

Всяко съобщение, освен на адреса на управление на „Позвънете“ ООД, могат да бъдат изпращани и на електронен адрес: admin@pozvanete.bg


Настоящите Общи условия са обновени на 01.09.2020 г. и отменят предходните.Приложение 1 - Търговия с животни

Закон за пчеларството

Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г.

Чл. 20. (1) Забраняват се:

1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) търговията и превозването на пчелни майки и рояци без сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни.
Наредба № 9 от 22 юни 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2005г.

Чл.3 (2) Предприятията по чл. 1, ал. 2, т. 2 [за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти] се одобряват и регистрират по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ППЗВД) (обн., ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.).

Търговия с животни

ЗАБРАНЯВА СЕ:

 • Продажбата на примати - чл.169 от Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Подажба на диви котки – чл. 21 от Закона за защита на животните
 • Продажбата на животни заловени в дивата природа - чл.38, от Закона за биологичното разнообразие
 • Продажбата на защитени и застрашени видове, както и животни забранени за продажба от ЗВД - чл.37, чл.38 и чл.100 от Закона за биологичното разнообразие и чл.182 от Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Животни, които все още са зависими от майка си за хранене и грижа: - чл.20 от Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животн
  1. Кучета - 8 седмици;
  2. Котки - 8 седмици;
  3. Зайци - 5 седмици;
  4. Морски свинчета - 5 седмици;
  5. Плъхове - 3 седмици;
  6. Мишки - 3 седмици;
  7. Хамстери - 5 седмици.
  8. * Птици и влечуги – 10 седмици (Препоръчително)
 • Продажбата на живи гръбначни животни, които се предлагат за храна на други животни или хора - чл.7, от Закона за защита на животните
 • Публикуването на обяви на животни предлагани за боеве - чл. 325а от Наказателния кодекс
 • Публикуването на обяви на животни с купирани опашки/уши/крила - чл.7 от Закон за защита на животните
 • Публикуването на снимки или обяви, които са унизителни за животното или компроментират благосъстоянието на животното - чл.7 от Закон за защита на животните
 • Изпращане на животни с куриер – чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност. Препоръчваме лично предаване, но съществуват и лицензирани превозвачи по чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност.
 • Публикуването на обяви на животни от лица под 18-годишна възраст - чл.11 от Закон за защита на животните
 • Публикуването на обяви на котки с отстранени фаланги от предните лапи - чл.7, от Закона за защита на животните
 • Търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани като животновъдни обекти – чл.37 от Закона за биологичното разнообразие

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

В сила от 31.01.2008 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.)

Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.

(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.

(2) За жестокост се смятат:

1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;
2. Действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. Нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
4. Увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
5. Използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;
6. Организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат крайниците;
7. Използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;
8. Принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
9. Излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
10. Изоставяне на животни;
11. Използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, чиято биология го изисква;
12. Лишаване на животни от почивка;
13. Подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
14. Пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;
15. Ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;
16. Пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи на животни;
17. Подковаване на копитни животни с вредни подкови;
18. Отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
19. Купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;
20. Отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;
21. Излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
22. Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;
23. Сексуално малтретиране на животни.

(3) Действията по ал. 2, т. 16, 19 и 20 се допускат, когато:

1. Извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запазят животът, здравето и доброто състояние на животното;
2. Процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. Стерилизацията или кастрацията е необходима за ограничаване на размножаването на животни;
4. Са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча;
5. Процедурата е необходима за:
а) Предотвратяване на значително нараняване на животните;
б) Защитата на други животни.

Чл. 11. (1) Не се разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Забранява се внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.

Разред Примати

 • "Диви бозайници" са всички видове на клас Бозайници (Mammalia) с изключение на подивели екземпляри от одомашнени форми бозайници.
 • "Диви котки" са представители на семейство Котки (Felidae) с изключение на домашни котки с техните породи и разновидности.
 • "Диво животно" е всяко живо гръбначно същество, различно от човека, включително свободно живеещите, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.
 • "Животни, използвани за храна на животни" са риби, домашни птици на възраст до 4 седмици, както и мишки, плъхове, хамстери, морски свинчета и зайци, които се отглеждат или убиват с цел да се използват като храна за животни.
 • "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственикът на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, с изключение на тези по чл. 21, ги регистрира в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

(2) Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите определя с наредба условията за отглеждане на дивите животни по ал. 1 и 2, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.

Чл. 32. (1) При транспортиране на животни собственикът или лицето, което ги превозва, е длъжно да:

1. Използва превозни средства, които гарантират спазването на изискванията за защита на животните, безопасността на другите участници в движението и на животните;
2. Осигурява през подходящи периоди от време хранене, поене и почивка на животните съобразно вида им.
(2) Не се допуска забавяне на транспортни средства, превозващи животни, освен ако това е необходимо за доброто състояние на животните.
(3) В случаите на забавяне при транспортиране на животни компетентните органи предприемат всички необходими мерки за намаляване до минимум страданието на животните.

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 02.05.2006 г. (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)

Чл. 139. (1) Забранява се:

т. 16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по чл. 51. (Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в БАБХ.)

Чл. 151. Забранява се:

1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен в случаите, посочени в чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3, или при самозащита;
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) използването на животни за представления, водещи до болка, наранявания, увреждания на животното;
3. Насъскването на животни едно срещу друго;
4. Дресурата на животни по начин, който им причинява болка или страдание;
5. Подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им възможности;
6. Връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или нараняване;
7. Отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;
8. Разхождането по улиците на диви животни с цел представления или търговия;
9. Извършването на ветеринарномедицински манипулации и прилагането на ВМП от лица без необходимата квалификация;
10. Прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани, или на манипулации в рамките на разрешен опит;
11. Употребата на стимулиращи средства за животни с цел повишаване на спортните резултати;
12. Естественото или изкуственото осеменяване, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животните;
13. Намесата в процеса на раждане чрез прилагане на манипулации, които са несъвместими с ветеринарномедицинската наука и практика;
14. Храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние;
15. Настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да породи агресивност;
16. Ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;
17. Извършването на следните манипулации без упойка:
а) Ампутация на опашката на агнета, ярета, прасета, телета и кучета над 7-дневна възраст;
б) Отстраняване на допълнителните пръсти на кучета над 8-дневна възраст;
в) Обезроговяване на телета под 8-седмична възраст при каутеризация или екстирпация по оперативен начин;
г) Обезроговяване на телета над 8-седмична възраст;
д) Кастриране на прасета над двуседмична възраст;
е) Кастриране на телета над 4-седмична възраст;
ж) Кастриране на агнета и зайци над 8-седмична възраст.

Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Транспортирането на животни се осъществява от превозвачи, получили от БАБХ лиценз за превоз, за кратки или продължителни пътувания.

Чл. 169. Забранява се:

1. Транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства и при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;
Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл. 137, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. (Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:…… (9) Регистърът по ал. 6 съдържа: 1. номер и дата на издаденото удостоверение;….)

Чл. 177. (1) Забранява се:

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:
а) Рязане на опашка;
б) Рязане на уши;
в) Изрязване на гласни струни;
г) Отстраняване на нокти и зъби;

Чл. 182. (1) Диви животни могат да се отглеждат извън естествената им среда само в зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Обектите, в които се отглеждат диви животни, се регистрират в съответната ОДБХ по реда на чл. 137.

Чл. 183. Декоративни животни могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните.

 • "Декоративни животни" са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.
 • "Етологични особености" са особености, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.
 • "Животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
 • "Домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.
 • "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
 • "Особена жестокост" към животните е:
  а) Умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на животно;
  б) Одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването;
  в) Хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни средства;
  г) Умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват мъчителна и болезнена смърт;
  д) Извършването на евтаназия в нарушение на този закон;
  е) Изоставянето на домашни любимци, неспособни за самостоятелно оцеляване.

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

(Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)

Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3.

Приложение № 3 към чл. 37

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) За видовете, означени със знак (*), се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс.

1. ГРЪБНАЧНИ1. VERTEBRATES
БОЗАЙНИЦИMAMMALIA
РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИINSECTIVORA
Сем. ТаралежиErinaceidae
ТаралежErinaceus concolor
Сем. ЗемеровкиSoricidae
Етруска земеровкаSuncus etruscus
РАЗРЕД ПРИЛЕПИCHIROPTERA
Сем. Подковоноси прилепиRhinolophidae
Средиземноморски подковоносRhinolophus blasii
Южен подковоносRhinolophus euryale
Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum
Малък подковоносRhinolophus hipposideros
Подковонос на МехелиRhinolophus mehelyi


Приложение 2 - Акцизни стоки

Категория акцизни стокиАкцизни стокиПояснения и подробности

Алкохол и алкохолни напитки

 • Бира
 • Смес от бира и безалкохолни напитки
 • Тихи вина
 • Шумящи вина
 • Други ферментирали напитки, различни от бирата и виното
 • Етилов алкохол

Бира:

 • Бири от малц

Продукти смес от бира и безалкохолни напитки:

 • Ябълково Вино (Cider/Сайдер)
 • Крушово Вино (Perry)
 • Медовина
 • Пикет

Тихи вина и Шумящи(Пенливи) вина:

 • Шампанско;
 • Гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или спряна чрез прибавка на алкохол;
 • Бели вина;
 • Червени вина;
 • Розе;
 • Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст.

Други ферментирали напитки, различни от бирата и виното:

 • Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества,
 • Кефир с алкохолно съдържание, надвишаващо 1.2%
 • Напитка от Комбуча гъба с алкохолно съдържание, надвишаващо 1.2%
 • Ябълков оцет
 • Винен оцет

Етилов алкохол: (етилов алкохол и дестилати с всякакво алкохолно съдържание)

 • Коняк,
 • Арманяк,
 • Grappa,
 • Бренди от Jerez,
 • Сурови дестилати,
 • Уиски, Уиски „Бърбън”,
 • Шотландско уиски,
 • “Blended” малцово уиски,
 • „Single” и „Blende” Зърнено уиски,
 • Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика,
 • Джин и хвойно питие,
 • Водка,
 • Ликьори,
 • Арак,
 • Узо,
 • Клавадос,
 • Текила
 • Ракия

Тютюневи изделия

 • Пури и пурети
 • Цигари
 • Тютюн
 • Опадъци от тютюн
 • Нагреваеми тютюневи изделия
 • Електронни цигари, Електронни наргилета
 • Пури
 • Пурети
 • Цигари
 • "Тютюн за пушене (за лула и цигари)": тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка.
 • Отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат, като за „отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;
 • Фино нарязан тютюн за свиване на цигари
 • Изсушени, плоски с неправилна форма, частично обезжилени тютюневи листа.
 • Сурови или необработени тютюни;
 • Отпадъци от тютюн,
 • Тютюни на листа,
 • Тютюни „въздушно; слънчево; тръбно сушени,
 • Цигари, съдържащи карамфил,
 • Тютюневи екстракти и сокове,
 • Тютюн за дъвчене,
 • Тютюн за смъркане,
 • Патрони и пълнители, пълни, за електронни цигари;
 • препарати за използване в патрони и пълнители за електронни цигари
 • Никотинови пластири (трансдермални системи)
 • Земеделска култура, произведена от тютюневи семена,
 • Манипулиран тютюн,
 • Бездимно тютюнево изделие,
 • Тютюн за орална употреба,
 • Контейнери за многократно пълнене на течности
 • Нагреваеми тютюневи изделия
 • Наргилета, Електронни Наргилета, Електронни цигари
 • Никотинови течности за Електронни цигари и Електронни наргилета

Енергийни продукти

 • Енергийни продукти
  - моторно гориво;
  - гориво за отопление;
  - минерални масла;
  - твърди горива: въглища, кокс, лигнит;
  - природен газ;
  - алкохол, ако е предназначен за използване като гориво за отопление или моторно гориво;
  - животински или растителни масла, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво.
 • Смазочни масла (моторни, компресорни и турбинни масла, хидравлични масла, бели масла, течен парафин, масла за зъбни предавки) в опаковки над 5 литра
 • Дизелово гориво (Газьол) в опаковки над 5 литра
 • Газьол за отопление в опаковки над 5 литра
 • Каменни въглища;
 • Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища
 • Антрацит, битуминозни въглища,
 • Коксови въглища
 • Лигнити
 • Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат)
 • Метанол (метилов алкохол)
 • Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи
 • Бензол (бензен), толуол (толуен), ксилол (ксилени), други смеси на ароматни въглеводороди

Ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво, както и за други технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация):

 • Соево масло
 • Сурово масло
 • Фъстъчено масло
 • Маслиново масло
 • Палмово масло
 • Слънчогледово масло
 • Масло от шафранка
 • Памучно масло
 • Кокосово масло (масло от копра)
 • Палмистово масло или масло от бабасу
 • Рапично, репично и синапено масло
 • Масло от жожоба
 • Ленено масло
 • Царевично масло
 • Рициново масло
 • Сусамово масло
 • Тунгово масло, ойтицика, восък от Мирта, японски восък
 • Масло от тютюневи семена
 • Други растителни мазнини и масла
 • Животински мазнини
 • Маргарин
 • Линоксин
 • Нелетливи растителни масла